NELK konferanse 2024

En viktig og samlende konferanse i regi av Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid ble holdt på Høgsveen retreat og gjestegård i Ringsaker 29.-31. januar.

Nettverket ble stiftet i 2009 og har hvert år (bortsett fra koronatiden) vært samlet på Høgsveen, med Toril og Ulf Asp som vertskap. Ulike spørsmål knyttet til blant annet enhet, skriftsyn og sakramentsyn har vært drøftet. En grunnleggende felles forståelse er oppnådd gjennom samtalene.

Disse er medlemmer i nettverket: DELK, Den lutherske kirke i Norge og Island, Den Den evangelisk lutherske bekjennelseskirke, Det evangelisk-lutherske stift i Norge, Den evangelisk-lutherske frikirke, Danmark, Missionsprovinsen i Sverige, Johanneskretsen og For Bibel og Bekjennelse.

Bildet av deltagerne på årets konferansen viser første rekke fra venstre: Jakob Okkels, Alf Danbolt, Åke Malander, Torbjörn Johansson (gjestetaler), Asbjørn Hjorthaug, Sigmund Hjorthaug og Bertil Andersson. Andre rekke fra venstre: Ulf Asp, Joachim Grün, Jonatan Ådahl, Knut Alfsvåg, Jan Bygstad, Thor Henrik With og Boe Johannes Hermansen (koordinator).
Vertskapet på Høgsveen retreat og gjestegård i Ringsaker: Toril og Ulf Asp

Program for møte i Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid (NELK) 2023

Sted: Høgsveen retreat og gjestegård, Tåsåsvegen 312, 2320 Furnes Tid: Mandag 30. januar – onsdag 1. februar 2023

Hovedsak: Samtale videre om det vi har felles med våre divergenser og spørsmålet om hvilken vekt divergensene har med tanke på kirkefellesskap.

Mandag:

15.30 Presentasjon av deltagerne v/Boe Johannes Hermansen

Middagsbønn v/Ulf Asp

16.00 Kaffe

16.15 Sesjon I: Framlegg av gruppen som har arbeidet med spørsmålet om bibelsynet v/Jan Bygstad (møteleder Asbjørn Hjorthaug)

18.30 Kveldsmat

19.30 Sesjon II: Situasjonsrapporter fra medlemmer og observatører (møteleder: Boe Johannes Hermansen) (Max åtte minutter på hver)

Etterfølgende kveldsbønn v/Thor Henrik With

Tirsdag:

08.00 Morgenbønn v/Bertil Andersson

08.30 Frokost

09.15 Sesjon III: Samtale etter rapporten fra gruppen v/Thor Henrik With (møteleder: Jonatan Årdal)

11.45 Middagsbønn v/Boe Johannes Hermansen

12.00 Enkel lunch

13.00 Sesjon IV: Samtale etter rapporten fra gruppen v/Leif Jensen (møteleder: Bertil Andersson)

15.30 Middag og hvil

17.30 Sesjon V: Kirkens kjennetegn – Det som står igjen v/ Thor Henrik With (Møteleder: Asbjørn Hjorthaug)

19.30 Kveldsmat

20.30 Sesjon VI: Oppsummering og veien videre (Møteleder Thor Henrik With)

Etterfølgende kveldsbønn v/Knut Alsvåg

Onsdag:

08.00 Morgenbønn v/Jonatan Ådahl

08.30 Frokost

09.15 Årsmøte i NELK

11.30 Lunsj

12.15 Årsmøte i NELK – fortsetter

13.45 Middagsbønn v/Asbjørn Hjorthaug

14.15 Avreise

Komité for årets møte: Asbjørn Hjorthaug (til 2023), Bertil Andersson (til 2024), Jonatan Ådahl (til 2025) og Boe Johannes Hermansen (koordinator).

Medlemmer i NELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK)

For Bibel og Bekjennelse (FBB)

Johanneskretsen

Det evangelisk-lutherske stift i Norge (DelsiN)

Den lutherske kirke i Norge (LKN)

Den Evangelisk Lutherske Bekjennelseskirke (i Norge og Sverige) (ELBK)

Missionsprovinsen (i Sverige)

Den evangelisk-lutherske Frikirke (i Danmark) (ELFF)

Misjonsstiftet i Finland (observatør

Årsmøte i Nettverk for kirkesamarbeid

For første gang ble det årlige møtet i Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid (NELK) holdt digitalt. Representanter for ni kirkesamfunn og andre kirkelige enheter fra Norge, Sverige, Danmark og Finland drøftet ulike spørsmål knyttet til større kirkelig enhet. Det ble også gitt situasjonsrapporter fra medlemmene i nettverket. Bertil Andersson ble valgt til nytt medlem i styret etter Thor Henrik With som var ferdig med sin periode. Styret består for øvrig av Sigmund Hjorthaug og Asbjørn Hjorthaug. Boe Johannes Hermansen er NELKs sekretær. Neste årsmøte i NELK er berammet til 31. januar – 2. februar 2022.

Bildet viser skjermdump fra årsmøtet i NELK.

Møte i Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid (NELK) 2021 – program pr. 01.01.21

Plattform: Zoom
Tid: Mandag 1. – onsdag 3. februar 2021
Hovedsak i år: Samtale videre om det vi har felles, om våre divergenser og spørsmålet om hvilken vekt
divergensene har med tanke på kirkefellesskap. Hver sesjon har en kort innledning, på max 10-12 minutter.
Mandag:

09:00 Innlogging og test av utstyr og forbindelse. Invitasjon med innloggingsdetaljer sendes hver som skal ha
PC tilkoblet.
De som er tilkoblet har anledning til uformell prat. Bruk den, til å fornye kontakten.

10:00 Presentasjon av deltagerne v/Boe Johannes Hermansen

10.15 Sesjon I: Om Den Hellige Skrift – innledning v/ Leif Jensen (møteleder: Sigmund Hjorthaug). Samtale.

11.45 Middagsbønn v/ Thor Henrik With. (Vi ber tidebønnene med alle mikrofoner avslått, unntatt leder (L)
og én person som gir stemme til alle (A). (Gjør deg kjent med hvordan du slår av mikrofonen din i
Zoom. Leder kan også slå den av for deg.) Du ber høyt sammen med ham som har åpen mikrofon for
(A).

12.00 Lunsj. Slå av mikrofonen, om den er på. Strekk på bena og ta deg en kopp kaffe eller te. Det blir nok
sitting på nettverksmøtet. Når møtet starter: husk å slå på mikrofonen!

13:00 Sesjon II: Nøklemakten: forvaltes av hvem og hvordan – innledning v/ Jan Bygstad (møteleder: Asbjørn
Hjorthaug). Samtale.

14:30 Kaffe. Husk å slå av mikrofonen (ikke logg ut av Zoom!) før du går og spiser og slapper litt av.

15:00 Sesjon III: Situasjonsrapporter fra medlemmene – max åtte minutter pr medlem (møteleder: Boe
Johannes Hermansen)

17:00 Takk for i dag.

Tirsdag:

08.30 Innlogging og test av forbindelse.
Påfølgende morgenbønn v/Sigmund Hjorthaug. Alle mikrofoner avslått, unntatt leder (L) og (A). Du
ber høyt sammen med ham som har åpen mikrofon for (A).

09:15 Sesjon IV: Nattverdforvaltningen – admisjon, felleskalk, elementene – innledning v/ Bengt Birgersson
(møteleder: Thor Henrik With). Samtale.

10.45 Kaffe

11:15 Sesjon V: Embetet: Rite vocatus, menighetens kallsrett, apostolisk suksesjon, livslangt eller
tidsavgrenset – innledning v/ Knut Alfsvåg (møteleder: Thor Henrik With). Samtale.

12:45 Middagsbønn v/Alf Danbolt. Alle mikrofoner avslått, unntatt leder (L) og (A). Du ber høyt sammen
med ham som har åpen mikrofon for (A).

13.00 Lunch. Husk å hvile hodet!

14:00 Sesjon VI: Det som sto igjen fra siste møte (2020): bønnen og korset – gjennomgang v/ Thor Henrik
With. Samtale.

15.30 Takk for i dag.
Onsdag:

08.30 Innlogging og test av forbindelse.
Påfølgende morgenbønn v/Bengt Birgersson. Alle mikrofoner avslått, unntatt leder (L) og (A). Du ber
høyt sammen med ham som har åpen mikrofon for (A).

09.15 Årsmøte i NELK: Sak 01/21: Godkjenning av innkalling og dagsorden, Sak 02/21: Valg av
dirigent, referent og protokollunderskriver, Sak 03/21: Studieløp for presteutdannelse – statusrapport
fra komiteen v/Thor Henrik With, Sak 04/21: Kollektbønner – statusrapport fra Alf Danbolt, Sak 05/21:
Enhetsspørsmålet – i forlengelsen av behandlingen av dette på flere årsmøter, inkl. dokumentet
«Kriterier for bedømmelse av rett og vrang lære» v/Thor Henrik With, Sak 06/21: Økonomi/regnskap
v/Boe Johannes Hermansen, Sak 07/21: Informasjon om medlemskap i KNIF, Sak 08/21: Valg av
representant til komiteen v/Thor Henrik With, Sak 09/21: Valg av revisor, Sak 10/21: Tid og sted for
neste års konferanse, Sak 11/21: Eventuelt

11.30 Lunsj

12.15 Årsmøte i NELK – fortsetter

13.45 Middagsbønn v/Asbjørn Hjorthaug. Alle mikrofoner avslått, unntatt leder (L) og (A). Du ber høyt
sammen med ham som har åpen mikrofon for (A).

14.00 Avslutning av møtet.

Komité for årets møte: Asbjørn Hjorthaug (til 2023), Sigmund Hjorthaug (til 2022), Thor Henrik With (til 2021)
og Boe Johannes Hermansen (koordinator).

Påmelding til: Boe Johannes Hermansen, Hovlandgt. 2, 1643 Råde – fortrinnsvis epost: bojohermansen@gmail.com (tlf. 99612822). Påmeldingsfrist: 10. januar.
Sakspapirer blir ettersendt. Forbehold om endringer i programmet.

NB! Ha Tidebønnboka for hånden: Tidebønn (utg. Kirkelig Fornyelse 2017, grønn bok). Full og forenklet utgave uten kirkeårsdelen kan kjøpes fra FBBs bokhandel, c/o Boe Johannes Hermansen.

Nettverksmøte 2020

Bildet viser deltagerne på nettverksmøte 3.-5. februar 2020 samlet utenfor kapellet på Høgsveen i Ringsaker, fra venstre: Alf Danbolt (LKN); bak: Ulf Asp (DELK og vertskap); Torkild Masvie (LKN); Åke Malander (ELBK); bak: Bertil Andersson (DELK); Sigmund Hjorthaug (ELFK); Erik A.H. Okkels (FBB), bak: Leif G. Jensen (ELFK); Asbjørn Hjorthaug (ELBK);, Bengt Birgersson (MP), Richard Skollevoll (DelsiN); Jan Bygstad (DELK); Thor Henrik With (DelsiN); Boe Johannes Hermansen (FBB og koordinator) og Knut Alfsvåg (FBB).

Nettverket ble stiftet 24. februar 2009 og består av Den lutherske kirke i Norge (LKN); Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK), Den evangelisk lutherske bekjennelseskirke (ELBK); Den evangelisk-lutherske frikirke, Danmark (ELFK); Det evangelisk-lutherske stift i Norge (DelsiN); Johanneskretsen, Missionsprovinsen (MP) og For Bibel og Bekjennelse (FBB).