Konferansen 2016

Det årlige møtet i Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid gikk av stabelen 1.-2. februar, på det faste konferansestedet Høgsveen Retreat- og Gjestegård, i Ringsaker. Representanter for ti kirkesamfunn og andre kirkelige enheter fra Norge, Sverige og Danmark møttes til 24 timer med tettpakket program.

Professor Knut Alfsvåg holdt et perspektivrikt og matnyttig hovedforedrag, med tittelen «Den konfesjonelle lutherske kirkelighet». Planen var å få en respons fra Rolf Kjøde i Evangelisk luthersk nettverk. På grunn av inntrufne omstendigheter måtte Kjøde melde forfall. Men han bidro likevel med en skriftlig respons.

Bengt Birgersson, Jan Bygstad og Thor Henrik With bidro med innledninger til engasjert samtale under overskriften «Valgmenighet – frikirke – indrekirkelig opposisjon: Hvor går veien videre?».

Til nytt medlem av komiteen for neste års nettverksmøte ble pastor Jakob Okkels fra Missionsprovinsen i Sverige valgt. Han etterfølger Bengt Birgersson. Komiteen består for øvrig av Knut Alfsvåg og Boe Johannes Hermansen.

Boe Johannes Hermansen

Bildet viser deltagerne, fra venstre: Asbjørn Hjorthaug, Den evangelisk lutherske bekjennelseskirke (ELBK); Thor Henrik With, Det evangelisk-lutherske stift i Norge (DelsiN); Knut Alfsvåg, Carissimi, (foredragsholder); Jakob Okkels, Missionsprovinsen i Sverige; Ulf Asp, Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) (vertskap), Torkild Masvie, Den lutherske kirke i Norge (DlkiN), Joachim Grün, Carissimi og Johanneskretsen, Boe Johannes Hermansen, For Bibel og Bekjennelse (FBB), Jan Bygstad, DELK, Bengt Birgersson, Missionsprovinsen i Sverige, Leif G. Jensen, Den evangelisk-lutherske frikirke, Danmark, (ELFK), Alf Danbolt, DlkiN, Gunnar Hjorthaug, ELFK, Danmark, Erik A. H. Okkels, FBB og Richard Skollevoll, DelsiN. (Foto: Toril Asp)
Bildet viser deltagerne, fra venstre: Asbjørn Hjorthaug, Den evangelisk lutherske bekjennelseskirke (ELBK); Thor Henrik With, Det evangelisk-lutherske stift i Norge (DelsiN); Knut Alfsvåg, Carissimi, (foredragsholder); Jakob Okkels, Missionsprovinsen i Sverige; Ulf Asp, Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) (vertskap), Torkild Masvie, Den lutherske kirke i Norge (DlkiN), Joachim Grün, Carissimi og Johanneskretsen, Boe Johannes Hermansen, For Bibel og Bekjennelse (FBB), Jan Bygstad, DELK, Bengt Birgersson, Missionsprovinsen i Sverige, Leif G. Jensen, Den evangelisk-lutherske frikirke, Danmark, (ELFK), Alf Danbolt, DlkiN, Gunnar Hjorthaug, ELFK, Danmark, Erik A. H. Okkels, FBB og Richard Skollevoll, DelsiN. (Foto: Toril Asp)

Konferanse om pastorutdanning i Norden

2727Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid inviterer til konferanse om pastorutdanning i Norden 13.-14. oktober 2016

Konferansen har som formål å gi grunnlag for å utvikle en modell for, og innhold i, en praktisk-teologisk utdannelse for unge menn i Norden på Bibelens og bekjennelsens grunn. Konferansen avsluttes før Nordisk nettverksmøte og teologisk konferanse i regi av FBB begynner. Begge konferansene vil avholdes på Fjellhaug skoler i Oslo slik at det er enkelt å delta på begge.

Program

Torsdag 13. oktober (ettermiddag og kveld)

Innledning og presentasjon av konferansens hensikt, ved prost Bengt Birgersson

Intervjuer av representanter fra de nordiske landene for å få deres perspektiver på den aktuelle situasjonen, ved pastor Jakob Appell

En historisk skisse over presteutdanningen med sideblikk til situasjonen i Norden i dag. Professor Knut Alfsvåg med professor Naomichi Masaki (Concordia Theological Seminary, Ft Wayne, Ind.) som respondent.

Fredag 14. oktober (formiddag)

Hva slags utdannelse forventes av en mann som skal ordineres til prestetjeneste? (Foredragsholder enda ikke avklart) med respons fra flere på det prinsipielle/metaplanet. Etterfølgende plenumssamtale.

Hvilke behov har vi for supplerende/alternativ dannelse/forming for blivende prester? Med utgangspunkt i det finske Missionsstiftets erfaringer, ved pastor TD Jari Kekälä. Korte kommentarer om den teologiske tenkningen om disse spørsmålene fra flere teologiske institusjoner (DBI, MF i Århus, Församlingsfakultetet, AdFontes m fl).

Samtaler i grupper og plenum om hvordan vi kan ta med oss dette inn i vår egen kontekst og hvordan vi kan hjelpe hverandre.

Komité for konferansen: Alf Danbolt, Knut Alfsvåg og Bengt Birgersson

Nærmere program og opplysninger om påmelding etc. blir lagt ut her.

Konferansen 2015

Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid hadde sitt årlige møte på Høgsveen retreat og gjestegård i Ringsaker 2. og 3. februar. Representanter fra DELK; Det evangelisk-lutherske stift i Norge; Carissimi; For Bibel og Bekjennelse; Den lutherske kirke i Norge (Messiaskirken); Den evangelisk lutherske bekjennelseskirke; Den evangelisk-lutherske Frikirke i Danmark; Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse i Danmark; Missionsprovinsen i Sverige og Det evangelisk lutherska Missionsstiftet i Finland – var samlet til foredrag, samtaler og bønn.

Advokat/prest Johan Haga og biskop Thor Henrik With hadde som tema: Hva gjør vi med ekteskapet? Prest Jan Bygstad innledet om: Kristus i oss – hva betyr det? Og professor Knut Alfsvåg hadde som tema: Kirkefellesskap – hva er forutsetninger og kriterier?

Det ble også lagt fram situasjonsrapporter fra de enkelte land og sammenhenger. Under status og fremtid for nettverket sto blant annet følgende saker på dagsorden: komité for vurdering av kirkeårets tekster og konferanse for pastorutdanning.

Komiteen for årets møte besto av: Thor Henrik With, Bengt Birgersson og Boe Johannes Hermansen. Et medlem går ut hvert år, i år With. Han ble etterfulgt av Knut Alfsvåg.

Boe Johannes Hermansen

På årets møte i Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid deltok: Knut Alfsvåg (fra venstre), Boe Johannes Hermansen, Ulf Asp, Hans Olav Okkels, Leif G. Jensen, Göran Beijer, Asbjørn Hjorthaug, Bengt Birgersson, Bjørn Langgård, Risto Somaries, Roland Gustafsson, Joachim Grün, Juhana Pohjola, Alf Danbolt, Thor Henrik With, Erik A.H. Okkels og Jan Bygstad. Rolf Ekenes og Johan Haga var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Toril Asp
På årets møte i Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid deltok: Knut Alfsvåg (fra venstre), Boe Johannes Hermansen, Ulf Asp, Hans Olav Okkels, Leif G. Jensen, Göran Beijer, Asbjørn Hjorthaug, Bengt Birgersson, Bjørn Langgård, Risto Somaries, Roland Gustafsson, Joachim Grün, Juhana Pohjola, Alf Danbolt, Thor Henrik With, Erik A.H. Okkels og Jan Bygstad. Rolf Ekenes og Johan Haga var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Toril Asp

Konferansen 2014

2014

Glimt fra programmet

Alf Danbolt: Konfirmasjonen i dagens kirkelige virkelighet i lys av historien. Hva er konfirmasjonen og hvilken betydning har den? Konfirmasjon og nattverdadgang.

Juhana Pohjola: Vocatio, benedictio-missio Perspectives from the New testament.

Juhana Pohjola: Martin Luther’s ordination agenda

Drøftingsmøte om Kirke og kirkeorganisasjon. Kirkegrenser i dagens Skandinavia. Hvor går veien? kirkefellesskap. Hvordan tenker vi, og hvorfor ser det ut som det gjør?

Møtekomitéen for neste års møte er: Bengt Birgersson Thor Henrik With og Boe Johannes Hermansen

Neste konferanse blir Mandag 2.- Tirsdag 3. februar 2015

Deltakere

 • DELK: Rolf Eknes, Jan Bygstad, Ulf Asp
 • Den lutherske kirke i Norge (Messiaskirken): Alf Danbolt
 • Missionsprovinsen (Sverige): Roland Gustafsson, Lars Artman, Göran Beijer og Bengt Birgersson
 • Det evangelisk lutherske stift i Norge: Richard Skollevoll
 • Carissimi: Knut Alfsvåg
 • For Bibel og Bekjennelse: Erik A.H. Okkels og Boe Johannes Hermansen
 • Det evangelisk lutherska stiftet i Finland: Risto Soramies og Juhana Pohjola

Torsdag 6. februar 2014

Konferansen 2013

2013

Glimt fra programmet

Hva er klassisk lutherdom med særlig henbikk på ekklesiologi og kirkens enhet? ved Bengt Birgersson

Pietisme og lutherdom ved Jan Bygstad

Forslag til justerte tekstrekker fra komitéen som ble valgt på forrige møte ved Harald Kaasa Hammer

Jus i kirken? Hovedspørsmål i luthersk kirkerett ved Thor Henrik With

Møtekomitéen for neste års møte er: Bengt Birgersson Thor Henrik With og Alf Danbolt

Neste konferanse blir Mandag 5.- Tirsdag 6. februar 2014

Deltagere i år var

 • DELK: Jan Bygstad
 • Den lutherske kirke i Norge (Messiaskirken): Alf Danbolt
 • Missionsprovinsen (Sverige): Bengt Birgersson og Roland Gustafsson
 • Valgmenighetene i nord: Richard Skollevoll og Thor Henrik With
 • Carissimi: Knut Alfsvåg og Joachim Grün
 • For Bibel og Bekjennelse: Erik A.H. Okkels og Boe Johannes Hermansen
 • Taler: Harald Kaasa Hammer

Konferansen 2012

2012

Prosedyre for medlemsopptakelse i nettverket

Møtet vedtok en prosedyre for medlemsopptakelse som tillegg til §4 i lovene:

«Kirkesamfunn, organisasjoner og grupperinger som ønsker å delta som observatør på et møte, sender en søknad om dette til arrangementskomitéen som avgjør avgjør saken etter å ha innhentet medlemmenes oppfatning.

Kirkesamfunn, organisasjoner og grupperinger som ønsker medlemsskap sender søknad til arrangementskomiteen som legger saken frem for neste møte i nettverket. Søkeren inviteres som observatør til dette møtet.

Nettverkets møtekomite kan invitere kirkesamfunn, organisasjoner, grupperinger og enkeltpersoner til å komme som observatør til et møte.

Nettverkets møter foregår på skandinaviske språk.»

Neste møte blir Mandag 4.- Tirsdag 5. februar 2013

Deltagere i år var

 • DELK: Rolf Ekenes og Jan Bygstad
 • Den lutherske kirke i Norge (Messiaskirken): Alf Danbolt
 • Missionsprovinsen (Sverige): Bengt Birgersson og Roland Gustafsson
 • Valgmenighetene i nord: Richard Skollevoll og Thor Henrik With
 • Carissimi: Knut Alfsvåg og Joachim Grün
 • For Bibel og Bekjennelse: Erik A.H. Okkels og Boe Johannes Hermansen
 • Evanglisk Luthersk Nætværk (Danmark): Henrik Højlund og Lasse Iversen Holmgaard
 • Talere/observatører: Arne Redse og Jari Kekäle (Finland)

Konferansen 2011

2011

Fra programmet

Gunnar Johnstad: Samlivsetikk og kirkefellesskap

Jan Bygstad: Rom 1, 18ff i helbibelsk perspektiv

Knut Alfsvåg: Ved slutten av den konstantinske æra – hva innebærer dette kulturskiftet?

Bengt Birgersson: Skisse til program for pastorale arbeidsdager

Thor Henrik With: Nettverkets konstitusjon og vei videre.

I tillegg ledet Ulf Asp bønnesamlingene i kapellet

Den nye programkomitéen for nettverket består av Jan Bygstad (DELK) og Alf Danbolt (Den Lutherske kirke i Norge).

Deltagere

 • Missionsprovinsen (Sverige): Bengt Birgersson
 • Taler/observatør: Gunnar Johnstad
 • Valgmenighetene i nord: Richard Skollevoll
 • Den lutherske kirke i Norge (Messiaskirken): Alf Danbolt og Kristoffer Norbye
 • DELK: Ulf Asp og Jan Bygstad
 • Carissimi: Knut Alfsvåg og Joachim Grün (kun mandag)
 • For Bibel og Bekjennelse: Thor Henrik With og Boe Johannes Hermansen

Fredag 11. mars 2011