Lover

Lover for Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid

1 Målgruppe

Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid er et nettverk av kirkesamfunn, og av organisasjoner og initiativ som arbeider for å danne menigheter/forsamlinger eller fremme menighetsliv i samsvar med lovenes §2.

2 Basis

Nettverket er forpliktet på Den Hellige Skrift og de bekjennelsesskrifter som er felles for alle evangelisk-lutherske kirker: Apostolicum, Nicenum, Athanasianum, Luthers lille katekisme og Confessio Augustana.

Nettverket forstår sin basis slik at forholdet mellom kvinne og mann innebærer at ekteskapet er for én kvinne og én mann og at bare menn kan være hyrder i menigheten.

3 Formål og arbeidsmåte

Formålet for nettverket er å knytte bånd mellom medlemmene, legge til rette for samarbeidsprosjekter, hjelpe hverandre med å løfte fram og aktualisere en reformatorisk kristendomsforståelse, motvirke marginalisering og isolering av forsamlinger med en klassisk bekjennelse, og fremme kirkelig fellesskap nasjonalt og over landegrensene.

Formålet søkes nådd gjennom årlige møter med bønnefellesskap, foredrag, og gjensidige orienteringer om egen virksomhet; ved nedsettelse av utvalg til å arbeide med konkrete spørsmål, og andre tiltak etter behov. 

Det nedsettes ved hver årlig samling en arrangementskomité som leder nettverkets arbeid og forbereder neste års samling. Nettverkets møter foregår på skandinaviske språk. 

4 Medlemskap

Kirkesamfunn, organisasjoner og grupperinger som svarer til beskrivelsen i §1 og deler det læregrunnlag som er fastsatt i §2, kan bli opptatt i nettverket som medlem eller observatør.

Nettverkets møtekomite kan invitere kirkesamfunn, organisasjoner, grupperinger og enkeltpersoner til å komme som observatør til et møte. 

Kirkesamfunn, organisasjoner og grupperinger som ønsker å delta som observatør på et møte, kan inviteres av møtekomiteen.

Kirkesamfunn, organisasjoner og grupperinger som ønsker medlemskap, sender søknad til arrangementskomiteen som legger saken frem for neste årsmøte i nettverket. Søkeren inviteres som observatør til dette nettverksmøtet.

5 Årsmøtet

Under nettverkets årlige møte avholdes årsmøte for medlemmene. Årsmøtet velger arrangementskomite med tre medlemmer i rotasjon mellom medlemmene, og drøfter saker som vedrører nettverkets egen virksomhet. Årsmøtet kan gi observatører adgang med talerett til årsmøtet. Hvert medlem har to stemmer. Opptak av nye medlemmer krever enstemmighet.

6 Beslutningsmyndighet

Nettverket har ikke beslutningsmyndighet på vegne av medlemmene. Selv om nettverket arbeider for større kirkelig enhet, gjøres slike avtaler direkte mellom de berørte parter.

23. september 2009, oppdatert sist 6. februar 2019. 

Legg igjen en kommentar