Møte i Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid (NELK) 2021 – program pr. 01.01.21

Plattform: Zoom
Tid: Mandag 1. – onsdag 3. februar 2021
Hovedsak i år: Samtale videre om det vi har felles, om våre divergenser og spørsmålet om hvilken vekt
divergensene har med tanke på kirkefellesskap. Hver sesjon har en kort innledning, på max 10-12 minutter.
Mandag:

09:00 Innlogging og test av utstyr og forbindelse. Invitasjon med innloggingsdetaljer sendes hver som skal ha
PC tilkoblet.
De som er tilkoblet har anledning til uformell prat. Bruk den, til å fornye kontakten.

10:00 Presentasjon av deltagerne v/Boe Johannes Hermansen

10.15 Sesjon I: Om Den Hellige Skrift – innledning v/ Leif Jensen (møteleder: Sigmund Hjorthaug). Samtale.

11.45 Middagsbønn v/ Thor Henrik With. (Vi ber tidebønnene med alle mikrofoner avslått, unntatt leder (L)
og én person som gir stemme til alle (A). (Gjør deg kjent med hvordan du slår av mikrofonen din i
Zoom. Leder kan også slå den av for deg.) Du ber høyt sammen med ham som har åpen mikrofon for
(A).

12.00 Lunsj. Slå av mikrofonen, om den er på. Strekk på bena og ta deg en kopp kaffe eller te. Det blir nok
sitting på nettverksmøtet. Når møtet starter: husk å slå på mikrofonen!

13:00 Sesjon II: Nøklemakten: forvaltes av hvem og hvordan – innledning v/ Jan Bygstad (møteleder: Asbjørn
Hjorthaug). Samtale.

14:30 Kaffe. Husk å slå av mikrofonen (ikke logg ut av Zoom!) før du går og spiser og slapper litt av.

15:00 Sesjon III: Situasjonsrapporter fra medlemmene – max åtte minutter pr medlem (møteleder: Boe
Johannes Hermansen)

17:00 Takk for i dag.

Tirsdag:

08.30 Innlogging og test av forbindelse.
Påfølgende morgenbønn v/Sigmund Hjorthaug. Alle mikrofoner avslått, unntatt leder (L) og (A). Du
ber høyt sammen med ham som har åpen mikrofon for (A).

09:15 Sesjon IV: Nattverdforvaltningen – admisjon, felleskalk, elementene – innledning v/ Bengt Birgersson
(møteleder: Thor Henrik With). Samtale.

10.45 Kaffe

11:15 Sesjon V: Embetet: Rite vocatus, menighetens kallsrett, apostolisk suksesjon, livslangt eller
tidsavgrenset – innledning v/ Knut Alfsvåg (møteleder: Thor Henrik With). Samtale.

12:45 Middagsbønn v/Alf Danbolt. Alle mikrofoner avslått, unntatt leder (L) og (A). Du ber høyt sammen
med ham som har åpen mikrofon for (A).

13.00 Lunch. Husk å hvile hodet!

14:00 Sesjon VI: Det som sto igjen fra siste møte (2020): bønnen og korset – gjennomgang v/ Thor Henrik
With. Samtale.

15.30 Takk for i dag.
Onsdag:

08.30 Innlogging og test av forbindelse.
Påfølgende morgenbønn v/Bengt Birgersson. Alle mikrofoner avslått, unntatt leder (L) og (A). Du ber
høyt sammen med ham som har åpen mikrofon for (A).

09.15 Årsmøte i NELK: Sak 01/21: Godkjenning av innkalling og dagsorden, Sak 02/21: Valg av
dirigent, referent og protokollunderskriver, Sak 03/21: Studieløp for presteutdannelse – statusrapport
fra komiteen v/Thor Henrik With, Sak 04/21: Kollektbønner – statusrapport fra Alf Danbolt, Sak 05/21:
Enhetsspørsmålet – i forlengelsen av behandlingen av dette på flere årsmøter, inkl. dokumentet
«Kriterier for bedømmelse av rett og vrang lære» v/Thor Henrik With, Sak 06/21: Økonomi/regnskap
v/Boe Johannes Hermansen, Sak 07/21: Informasjon om medlemskap i KNIF, Sak 08/21: Valg av
representant til komiteen v/Thor Henrik With, Sak 09/21: Valg av revisor, Sak 10/21: Tid og sted for
neste års konferanse, Sak 11/21: Eventuelt

11.30 Lunsj

12.15 Årsmøte i NELK – fortsetter

13.45 Middagsbønn v/Asbjørn Hjorthaug. Alle mikrofoner avslått, unntatt leder (L) og (A). Du ber høyt
sammen med ham som har åpen mikrofon for (A).

14.00 Avslutning av møtet.

Komité for årets møte: Asbjørn Hjorthaug (til 2023), Sigmund Hjorthaug (til 2022), Thor Henrik With (til 2021)
og Boe Johannes Hermansen (koordinator).

Påmelding til: Boe Johannes Hermansen, Hovlandgt. 2, 1643 Råde – fortrinnsvis epost: bojohermansen@gmail.com (tlf. 99612822). Påmeldingsfrist: 10. januar.
Sakspapirer blir ettersendt. Forbehold om endringer i programmet.

NB! Ha Tidebønnboka for hånden: Tidebønn (utg. Kirkelig Fornyelse 2017, grønn bok). Full og forenklet utgave uten kirkeårsdelen kan kjøpes fra FBBs bokhandel, c/o Boe Johannes Hermansen.

Nettverksmøte 2020

Bildet viser deltagerne på nettverksmøte 3.-5. februar 2020 samlet utenfor kapellet på Høgsveen i Ringsaker, fra venstre: Alf Danbolt (LKN); bak: Ulf Asp (DELK og vertskap); Torkild Masvie (LKN); Åke Malander (ELBK); bak: Bertil Andersson (DELK); Sigmund Hjorthaug (ELFK); Erik A.H. Okkels (FBB), bak: Leif G. Jensen (ELFK); Asbjørn Hjorthaug (ELBK);, Bengt Birgersson (MP), Richard Skollevoll (DelsiN); Jan Bygstad (DELK); Thor Henrik With (DelsiN); Boe Johannes Hermansen (FBB og koordinator) og Knut Alfsvåg (FBB).

Nettverket ble stiftet 24. februar 2009 og består av Den lutherske kirke i Norge (LKN); Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK), Den evangelisk lutherske bekjennelseskirke (ELBK); Den evangelisk-lutherske frikirke, Danmark (ELFK); Det evangelisk-lutherske stift i Norge (DelsiN); Johanneskretsen, Missionsprovinsen (MP) og For Bibel og Bekjennelse (FBB).