Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid

Bildet viser deltagerne på årets nettverksmøte 3.-5. februar samlet utenfor kapellet på Høgsveen i Ringsaker, fra venstre: Alf Danbolt (LKN); bak: Ulf Asp (DELK og vertskap); Torkild Masvie (LKN); Åke Malander (ELBK); bak: Bertil Andersson (DELK); Sigmund Hjorthaug (ELFK); Erik A.H. Okkels (FBB), bak: Leif G. Jensen (ELFK); Asbjørn Hjorthaug (ELBK);, Bengt Birgersson (MP), Richard Skollevoll (DelsiN); Jan Bygstad (DELK); Thor Henrik With (DelsiN); Boe Johannes Hermansen (FBB og koordinator) og Knut Alfsvåg (FBB).

Nettverket ble stiftet 24. februar 2009 og består av Den lutherske kirke i Norge (LKN); Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK), Den evangelisk lutherske bekjennelseskirke (ELBK); Den evangelisk-lutherske frikirke, Danmark (ELFK); Det evangelisk-lutherske stift i Norge (DelsiN); Johanneskretsen, Missionsprovinsen (MP) og For Bibel og Bekjennelse (FBB).

Lover for nettverket finner du her.

Siste nyheter.

Facebook-feeden vår

MØTEKOMITEEN for NELK har i dag sendt ut følgende pressemelding:
VIL OGSÅ LESE OPP UBEHAGELIG TEKST!
I kirken kan høytlesning fra Bibelen stoppe før det blir for ubehagelig å høre på. Det vil Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid ha slutt på. Når man går i kirken, skal bibeltekster som konfronterer og provoserer en moderne tankegang også komme tydelig til orde, mener nettverket. Før 1. søndag i advent, som begynner en ny årgang tekster, lanserer de derfor forandringer i Tekstrekkene 2011. Den er den mest brukte listen over høytlesningsstykker for søndagsgudstjenestene.

To slags endringer anbefales av nettverket. Mest iøynefallende er bibelutdrag som avsluttes før de uttaler seg for umoderne, såkalte «Stopp-i-tide»-lesninger. Slike bibeltekster skal leses i sin helhet, mener forslagsstillerne. Dessuten mangler lesetekstene fra 2011 bibelavsnitt som eksplisitt omhandler ekteskap og skilsmisse, ordninger for livet i familie og husstand, menns og kvinners ulike tjeneste i menigheten og likekjønnet samliv. På «Ekteskapets søndag», for eksempel, tar nettverket derfor nye tekster inn.
- Kirkegjengerne trenger ikke å beskyttes mot støtende bibelord. Vi både tåler og trenger å bli konfrontert, sier Thor Henrik With, biskop i Det evangelisk-lutherske stift. Dette året leder han arbeidet i Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid. - De siste hundre år har en blitt mer og mer forsiktig med hva en leser. Det fremtrer som en fortielsestradisjon, avslutter With.
Forslaget fra nettverket er tenkt brukt i gudstjenester og møter i kirkesamfunn, kristelige organisasjoner og frittstående forsamlinger. Det følger i hovedsak Tekstrekkene 2011. For jul, påske og pinse justeres bare lengden på lesningene enkelte steder. Samlet sett lanserer nettverket en revisjon, ingen revolusjon.
###
For mer informasjon, kontakt: Thor Henrik With, komitéleder i 2020 for Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid, til daglig biskop i Det evangelisk-lutherske stift i Norge. Mob.: 91172188. E-post: biskopwith@online.no.
Boe Johannes Hermansen, koordinator for Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid, til daglig prest i Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn. Mob.: 99612822. E-post: bojohermansen@gmail.com.
Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid ble stiftet 24. februar 2009 og består av representanter for Den lutherske kirke i Norge (LKN); Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK), Den evangelisk lutherske bekjennelseskirke (ELBK); Den evangelisk-lutherske frikirke, Danmark (ELFK); Det evangelisk-lutherske stift i Norge (DelsiN); Johanneskretsen, Missionsprovinsen i Sverige (MPr) og For Bibel og Bekjennelse (FBB). Formålet for nettverket er å knytte bånd mellom medlemmene, legge til rette for samarbeidsprosjekter, hjelpe hverandre med å løfte fram og aktualisere en reformatorisk kristendomsforståelse, motvirke marginalisering og isolering av forsamlinger med en klassisk bekjennelse, og fremme kirkelig fellesskap nasjonalt og over landegrensene. Se også: www.kirkenett.net og www.facebook.com/Nettverk-for-evangelisk-luthersk-kirkesamarbeid-NELK-105124794214578
...

View on Facebook

REVIDERTE TEKSTORDNING 2020. BAKGRUNN.
"Den Hellige Skrift er kristnes katedral, hvor Jesus Kristus er omviseren. Skriftens Herre og innhold hører sammen. Med ham blir kirkeårskalenderen en omvisning i Bibelen." (Kåre Svebak)

Ordningen med faste tekster fra brevene og evangeliene, epistel- og evangelietekster, for hver søndag i kirkeåret er kanskje fra 300 tallet.

Reformasjonen tok over de gamle tekstrekkene med noen få endringer, bl.a. tok en inn tekster om dommen ved kirkeårets slutt. For å få flere tekster fra NT til prekenen, innførte en i Sverige i 1860 og i Norge 1886, 2 nye årganger med prekentekster. En beholdt den gamle evangelie-rekken og prekte over den hvert 3. år.

Gjennom de siste 150 år har det skjedd en revisjon av tekstrekkene. En klar tendens er å ta ut det som en mener ikke passer til tiden vi lever i. I 1977 tok en vekk en tekstrekke, men beholdt den gamle, men i 2010 bryter en med de gamle rekkene og komponerer tre nye tekstrekker. Det trengs å bli mer moderne og tilpasset vår tid.

Bildet av Jaharis Gospel Lectionary fra ca 1100 laget i Byzantium for bruk i den store kirken Hagia Sophia i Konstantinopel. Her er evangelietekster organisert så de passer med kirkeåret. Her er et portrett av Matteus som skriver ned evangeliet om Kristus. Guds hånd kommer ut av skyen og inspirerer Matteus direkte til å skrive ned Guds ord.
...

View on Facebook

- et nettverk av kirkesamfunn, og organisasjoner i Norden ...

View on Facebook

Legg igjen en kommentar